نشست تخصصی با معاون پژوهشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور – روز چهارشنبه بیست و دوم تیر ماه 14

صحبت‌های آقای مهندس مستشاری در نشست مذکور: * دولت‌ها در تمام دنیا فَشَل هستند و وقتی در حوزه اجتماعی مشکلی [...]

بازدید بنیادهای حامیان دانشگاهی وزارت علوم از بیمارستان ناظران مشهد – روز پنجشنبه بیست و چهارم آذرماه 1401