تفاهم نامه اداره کل آموزش پرورش و نوسازی مدارس

  • توضیح مختصر:
  • توسعه و تجهیز هنرستان‌های کارودانش و فنی‌و حرفه‌ای سطح استان” ، “برآورد هزینه توسعه و تجهیزات پروژه، مبلغ چهل میلیارد ریال می‌باشد که به میزان ۵۰ درصد در تعهد مجمع خیرین و بقیه از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس تامین و پرداخت می‌گردد.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:سه جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:اداره کل آموزش و پرورش
طرف سوم:اداره کل نوسازی مدارس
تاریخ عقد:۱۳۹۷/۰۷/۲۴
مدت قرارداد:از تاریخ امضاء تفاهم‌نامه بر اساس صورتجلسه تنظیمی آموزش و پرورش به مدت ۱۲ ماه