تفاهم نامه دانشگاه فردوسی و بنیاد دانشگاهی فردوسی

  • توضیح مختصر:
  • بهبود برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای توانمندسازی دانشجویان به سوی تربیت ماهر و مورد نیاز بازار کار کشور”. “انطباق هر چه بیشتر برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه”، “متکی ساختن برنامه‌های درسی بر بهبود شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها”،” روزآمدسازی و ارتقای کارآمدی برنامه‌های آموزشی از طریق ترکیب پیشرفت‌های دانش و مهارت‌های بشری در تراز جهانی با نیاز به شایستگی‌های شغلی منابع انسانی در تراز ملی”، ” نوسازی و تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه‌ها بر محور جنبه‌های عملی برنامه شامل آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کارورزی، کارآموزی، بازدیدها، عملیات میدانی و سایر فعالیت‌های توانمندساز دانشجویان کلیه رشته‌های تحصیلی”، ” افزایش شناخت دانشجویان از شغل‌های موجود در رشته تخصصی خود”، “افزایش اعتماد صنعتگران و صاحبان کسب و کار برای به کارگیری دانش‌آموختگان”، ” همکاری مشترک در ارائه دروس آزمایشگاهی، کارگاهی، کارورزی به منظور افزایش مهارت‌های دانشجویان در جهت ارتقای توان اشتغال‌پذیری آن‌ها”،”همکاری مشترک در زمینه آموزش‌های عالی آزاد ( کالج دانشگاه )”، “همکاری مشترک در برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و مهارت آموزی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان”، “مبادله تجربیات در زمینه ایجاد تحول در روش‌های آموزشی مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات”، “همکاری مشترک در اجرای آموزش‌های فرابرنامه‌ای برای افزایش توان اشتغال‌پذیری دانشجویان کارشناسی
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:سه جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:دانشگاه فردوسی مشهد
طرف سوم:بنیاد دانشگاهی فردوسی
تاریخ عقد:۱۳۹۸/۰۷/۰۱
مدت قرارداد:این تفاهم نامه از زمان امضای آن، به مدت چهار سال معتبر و قابل تمدید می‌باشد