کارگروه مشارکت‌ها و منابع حمایتی

کارگروه مشارکت‌ها و منابع حمایتی

  • این کارگروه در چهارچوب اساسنامه موظف است طرح ها و روش هایی را جهت جذب منابع حمایتی، از قبیل منابع مالی، مشورتی، آموزشی و فنی و همچنین استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی و راهکارهای عملی را بر اساس مسئولیت های ذیل پیشنهاد و جهت اجرا به مدیرعامل ارائه نماید:

  • تدوین روش‌های همکاری نیکوکاران با مجمع
  • ارائه راهکارهای جلب مشارکت نیکوکاران در برنامه‌های مجمع
  • انعقاد قراردادها و تفاهم نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های مجمع
  • شناسایی نیکوکاران علاقه‌مند به همکاری با مجمع و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنان
  • تهیه سامانه اطلاعاتی از خیرین
دکتر محمد نصیری
رئیس کارگروه