کارگروه فرهنگسازی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی

کارگروه فرهنگسازی و ترویج مهارت‌آموزی

  • نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه به ویژه در میان خانواده‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید از تمام ظرفیت‌های مردمی و دولتی در این امر مهم کمک گرفت، برگزاری همایش‌ها، مسابقات و جشنواره‌های فنی، استفاده از رسانه‌های مختلف و دیگر روش‌ها در این کارگروه به شرح ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و جهت اجرا وفق تصمیمات در چهار چوب ضوابط اقدام خواهد شد:
  • برنامه‌ریزی وتدوین شیوه‌نامه برای توسعه و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی
  • شناسایی نیازهای مهارتی بازار کار و تدوین روش‌ها و آموزش فراگیران در راستای آن و ارتباط‌ دهی با آموزش
  • الگوهای مناسب اطلاع رسانی، ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه
  • بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و مکتوب (صداوسیما، جراید و …)
  • برگزاری همایش‌ها و سمینارها جهت آگاهی‌بخشی عمومی و اجتماعی و…
محبوبه سلجوقی‌نژاد
رئیس کارگروه