تفاهم نامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

  • توضیح مختصر:
  • همکاری دو جانبه به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در ارائه خدمات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد مشارکت و همکاری ‌های علمی، آموزشی و مهارتی چند جانبه‌ی هم‌افزا در جهت ارتقاء توان اشتغال‌ پذیری دانش‌آموزان و هنرجویان با نیازهای ویژه و همچنین ارتقاء توانمندی هنرآموزان و دبیران کارگاهی مدارس استثنایی، که بر اسناد بالاستی و مصوبات قانونی منطبق می‌باشد. به شرح ذیل “بهبود آموزش‌های مهارتی به منظور ارتقای توانمندی هنرجویان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به سوی تربیت نیروی انسانی نیمه ماهر، ماهر و استادکاری مورد نیاز بازار کار محلی، منطقه‌ای و استانی”، “اصلاح و بهبود شایستگی‌های حرفه‌ای هنرجویان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مطابق با نیازهای بازار کار جامع”، روزآمدسازی و ارتقای کارآمد استانداردها / شایستگی‌های مهارتی با بهره برداری از دستاوردهای نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات”، ‌”ارتقاء آگاهی هنرجویان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از مشاغل موجود در رشته مهارتی خود”، “مبادله‌ی تجربیات در زمینه‌ی ایجاد تحول در روش‌های آموزشی، مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز هنرجویان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:دو جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
تاریخ عقد:۱۳۹۹/۰۳/۲۲
مدت قرارداد:۴ سال قابل تمدید