طرح تجلّی ( تخصصی شدن گروه رشته‌های هنرستان‌ها )

  • در طرح تخصصی شدن گروه رشته‌ای هنرستان‌ها، تاکید بر تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در هنرستان‌های آموزش و پرورش استان است. در این طرح با بررسی پراکندگی عناوین گروه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش در جنسیت‌های دخترانه و پسرانه، در سطح یک ناحیه و تعیین تعداد هنرجوی هر رشته و با استفاده از نظر مدیران هنرستان‌ها، در ابتدا قطب‌بندی جغرافیایی هر ناحیه صورت پذیرد و سپس با رویکرد ایجاد هنرستان‌های تخصصی در هر گروه رشته، در هر قطب، از هر ناحیه و در هر جنسیت ( با توجه به ظرفیت‌های فضا و تجهیزات هر هنرستان )، گروه رشته‌های معین و مرتبط در هنرستان‌های مشخص تجمیع گردند.

  • در این طرح، با استفاده از ظرفیت‌های فضای کارگاهی و تجهیزات کارگاهی موجود هنرستان‌ها صرفاً بازتعریف و جانمایی جدید در عناوین رشته‌ها در هنرستان‌ها انجام می‌پذیرد و در همین راستا تجهیزات کارگاهی هر گروه رشته معین از هنرستان‌های مختلف جمع‌آوری و در یک یا دو هنرستان تخصصی تجمیع می‌گردند.

  • بر اساس بررسی آماری صورت پذیرفته، در پراکندگی عناوین رشته‌ها و فراوانی هنرجویان هنرستان‌های نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان مشخص گردید که در ۲۱۴ هنرستان این مناطق، مجموعاً ۹۰۴ عنوان رشته هنرستانی وجود دارد که در بین آن‌ها ۵۷۲ عنوان رشته، در هر جنسیت، حداقل در ۲ هنرستان و بیشتر در سطح یک ناحیه موجود می‌باشند که در اجرای این طرح امکان تجمیع و تخصصی کردن گروه رشته‌ای آن‌ها در ۲۱۴ هنرستان شهر مشهد و تبادکان وجود دارد. جهت اجرای این طرح می‌توان با تنظیم برنامه‌‌ عملیاتی میان مدت ۵ ساله و تعیین سهم هر ناحیه در طول اجرای برنامه ۵ ساله نسبت به تحقق کامل آن اقدام نمود.

جامعه مشمول:هنرستان‌های آموزش و پرورش
ارائه دهنده:کارگروه آمایش و پژوهش، مهدی نبوی
تاریخ:---