طرح حمایت ( خرید و اهداء تجهیزات بلااستفاده کارخانجات به هنرستان‌ها توسط پل ارتباطی مجمع )

با عنایت به این که اعضاء هیأت مدیره و هیأت امناء مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای از صاحبان صنایع استان و کشور می‌باشند و علاوه بر این ارتباط مستقیمی با صاحبان دیگر صنایع استانی و کشوری دارند، مجمع در اجرای این طرح با ارتباط با صاحبان صنایع، پیشنهاد خرید تجهیزات و مواد مصرفی بلآستفاده کارخانجات را مطرح و اقدام به خرید آن‌ها نموده و این تجهیزات پس از خریداری به یکی از سوله‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان منتقل می‌گردد، سپس تجهیزات انبار شده توسط گروه‌های کارشناسی مجمع مورد بازدید قرار گرفته و وضعیت مستعمل و یا نیاز به تعمیر آن‌ها تعیین می‌گردد و بعد بر اساس نیازسنجی انجام گرفته توسط مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، تجهیزات میتعمل و یا تعمیر شده در اختیار کارگاه‌های هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای آموزش و پرورش قرار می‌گیرند.
جامعه مشمول:انجمن مدیران صنایع استان، آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه‌ای
ارائه دهنده:رییس هیات مدیره، حمید مستشاری
تاریخ:اردیبهشت ۹۸