طرح هومن ( ضرورت و راهبردهای مهارت آموزشی در مقطع ابتدایی )

  • با توجه به مشکلات موجود در اجرای طرح شهاب و ارزشیابی توصیفی از قبیل فرصت کم برای شناخت استعدادهای دانش‌آموزان با تعداد زیاد در یک سال تحصیلی و آیتم‌های بسیار ریز و دقیق در ارزشیابی توصیفی که برای هر یک از دانش‌آموزان بابد تکمیل گردد، لذا همراهی معلم حداقل ۳ سال در دوره‌ ابتدایی ( مقطع اول یا دوم ) با دانش‌آموزان به شناخت بهتر و بیشتر آن‌ها توسط معلم می‌انجامد. پس می‌طلبد معلمین عزیز با بررسی طولی و عرضی کتاب‌های دوره‌ی دبستان به سلاح قویتری مسلح باشند.
  • از این جهت طرح هومن، ارزیابی طولی و عرضی کتاب‌های دوره‌ی دبستان را دربردارد که همراه با چک لیست‌های کامل که به ارزیابی عملکرد تمام دروس می‌پردازد تا خوراک کاملی برای کلیه معلمین در اجرای طرح هومن فراهم شود.

جامعه مشمول:آموزش و پرورش
ارائه دهنده:کارگروه مشارکت‌هاو منابع حمایتی، لیلا هنرور
تاریخ:اردیبهشت ۹۹