طرح یاوار ( برنامه استانداردسازی تجهیزات کارگاهی )

  • ساخت تجهیزات موردنیاز کارگاه های هنرستان‌ها به کمک هنرآموزان و هنرجویان هنرستانی با حمایت مجمع

جامعه مشمول:هنرستان‌های آموزش و پرورش
ارائه دهنده:مهدی نبوی
تاریخ:آبان ۹۸