تفاهم نامه صدا و سیمای خراسان رضوی

  • توضیح مختصر:
  • الف. ” توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اهتمام به مسائل هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای”، ” همکاری مشترک در کلیه زمینه‌های علمی و تحقیقاتی کاربردی میان طرفین با در نظر داشتن شرایط موجود” ، “بهره‌گیری از توانمندی‌ها، ظرفیت‌های اجرایی، علمی، فنی، آموزشی در راستای ماموریت‌های سازمانی دو طرف و چارچوب قوانین مرتبط با هر دو سازمان، با رعایت ضوابط و معیارهای رسمی و مصوب”.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:دو جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:صدا و سیمای خراسان رضوی
تاریخ عقد:۱۳۹۸/۰۱/۳۱
مدت قرارداد:از تاریخ امضاء به مدت … سال بوده و ادامه فعالیت یا بازنگری، اصلاح و تغییرات در مفاد آن با توافق بالاترین مقام طرفین خواهد بود.