کارگروه آمایش و پژوهش

کار گروه آمایش و تحلیل آماری

  • طرح‌های واصله از کمیسیون طرح و برنامه بر اساس شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغال استان مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از داده‌های موجود و واقعیات جامعه کارشناسی شده و بر اساس مشروحات ذیل اولویت‌بندی می‌گردد و جهت اجرا به مدیرعامل ارائه می شود:
  • تدوین شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی
  • تدوین و بروزرسانی مدل‌ها، الگوها و روش‌های ارزیابی برنامه‌ها
  • نظارت برحسن اجرای برنامه‌ها، قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها
  • جمع آوری آمارها و اطلاعات از دستگاه‌های هدف و تحلیل آن‌ها