تفاهم نامه اداره کل توسعه و تجهیز مدارس

  • توضیح مختصر:
  • تاکید بر حفظ و ارتباط پویا بین معاونت آموزش متوسطه اداره کل، مجمع خیرین و مدیرکل توسعه و تجهیز مدارس”، ‌”تعامل و همکاری و هماهنگی به منظور هم‌افزایی توسعه و تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش در نظام آموزش و پرورش در راستای اسناد بالادستی”، “استفاده بهینه از ظرفیت‌های مجمع خیرین در بروزرسانی تجهیزات هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:سه جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:معاونت آموزش متوسطه اداره کل
طرف سوم:اداره کل توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی
تاریخ عقد:۱۳۹۸/۰۵/۳۰
مدت قرارداد:این تفاهم‌نامه از زمان امضای آن، به مدت ۳ سال، معتبر و قابل تمدید می‌باشد