کارگروه آموزش، کارآفرینی و اشتغال

کارگروه آموزش و کار آفرینی و اشتغال

  • با توجه به سیاست‌های مجمع در راستای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، لزوم توجه و کمک به توسعه و ترویج رشته‌های کارآمد تحصیلی که در کوتاه مدت می‌تواند به اشتغال پایدار کمک نماید از طریق آموزش به اساتید و هنرآموزان و مربیان، حمایت از ایده‌های کارآفرینی، بازبینی و اصلاح رشته‌های تحصیلی و ایجاد امکان مشاوره‌های تخصصی برای ورود به رشته‌های مورد نیاز و تسهیل و کمک به اجرای رشته‌های نوین از سیاست‌هایی است که در این کارگروه مورد مطالعه قرارگرفته و بعد از تصویب جهت اجرا به مدیرعامل ارائه می‌گردد. استفاده از ظرفیت صنایع، اساتید، هنرآموزان، استادکاران و مربیان نیز می‌تواند بر اساس مسئولیت‌های مشروحه ذیل، این کارگروه را در جهت اهداف مجمع کمک نماید:

  • همکاری و استفاده از امکانات مراکز رشد کارآفرینی و پارک علم و فناوری
  • بررسی و تشخیص توانمندی‌های حرفه‌ای
  • برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت جهت توان‌افزایی
  • شناسایی مراکز و بنگاه‌های حرفه‌ای مناسب و برنامه‌ریزی استفاده از امکانات آن برای فراگیران
  • تدوین الگوی مناسب توان‌افزایی فراگیران ومربیان
  • استعدادیابی فراگیران با استفاده از آزمون‌های استاندارد دربازه‌های زمانی مختلف
  • بهره گیری از ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی وغیردولتی وخصوصی در توانمندسازی
  • الگوگیری و معرفی کارآفرینان موفق در جهت ارتقاءکیفیت آموزشی
آسیه جعفری امین
رئیس کارگروه

علیرضا وحدتی‌پور
عضو کارگروه