تفاهم نامه دانشگاه فنی و حرفه‌ای

  • توضیح مختصر:
  • ” همکاری در توسعه و تقویت فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی کاربردی و کارآفرینی” ، “برنامه‌ریزی و برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و سخنرانی‌های مرتبط‌ ” ، ” راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و کارگاهی مورد نیاز در فرایند کارآفرینی در خصوص مراکز مورد توافق ” ، ” هدایت و حمایت از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال معلمین، دبیران، هنرآموزان، دانش‌آموزان و هنرجویان آموزش و پرورش ” ، ” انجام امور مطالعاتی، پژوهشی و امکان سنجی مورد نیاز اجرای طرح‌های مشترک ” ، ” تبادل اطلاعات از طریق وبسایت طرفین و انجام امور تبلیغاتی فعالیت‌ها در سایت‌های وابسته طرفین ” ، ” استفاده از فضاها و امکانات آموزش و پرورش و مجمع در فرآیند توسعه و ترویج آموزشی فنی و مهارتی” ، ” صدور گواهینامه مشترک در ارتباط با دوره‌های آموزشی و توانمندسازی برگزار شدهپ” ، ” فراهم‌سازی بستر ارائه مشاوره‌های تخصصی در فرایند کارآفرینی ” ، ” برنامه ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی موردنیاز جامعه هدف مجمع با ظرفیت‌های آموزش و پرورش”.
موضوع:تفاهم‌نامه
نوع:دو جانبه
طرف اول:مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای
طرف دوم:دانشگاه فنی و حرفه‌ای
تاریخ عقد:۱۳۹۹/۰۳/۲۲
مدت قرارداد:از زمان امضاء، برای ۵ سال تعیین می‌شود و با اعلام قبلی یکی از طرفین بعد از یک سال قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.