چشم انداز و فلسفه شکل گیری

ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي، در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه توسط خیرین نیک‌اندیش با هدف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎن آن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر، ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اعضای هیئت مدیره

اهداف ما

بهینه‌سازی و توانمند سازی مهارت‌های شغلی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حرفه آموزی
تلاش در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی
جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی و افزایش توان اشتغال
بهینه‌سازی و توانمند سازی مهارت‌های شغلی و رفع نارسایی‌ها و کمبودهای حرفه آموزی
تلاش در راستای توسعه و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی
جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی و افزایش توان اشتغال

روش اجرایی اهداف

اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ‌ای، ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺎر و داﻧﺶ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای

ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎر، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی، وﮐﺎرﮔﺎه‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﮔﺎه ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻧﺸﺮﯾﺎت، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم

ارائه خدمات فنی، آموزشی، فرهنگی به گروه‌های هدف

ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف، در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره‌ای، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ودر ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻦﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ‌ای، ﮐﺸﺎورزی، داﻣﺪاری و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﻮف

منصوره شریف الحسینی - مدیرعامل
خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.
ما نمی‌توانیم خوب بمیریم چون خوب نزیستیم و زیستن خوب را به نسل آینده و فرزندانمان نیاموختیم. فلسفه و آفرینش و دلیل بودنمان را درک نکردیم و هر روز شاهد مرگ خاموش و دردناک سرمایه‌های عظیم و جوانان کشورمان هستیم. چرا که لذت بهره‌‌مندی از تربیتِ استعداد و علاقه را پرورش ندادیم و نفعِ استفاده از این استعدادِ پرورش یافته را نچشیدیم و نچشاندیم، برای نظرِ غیر زیستیم و افسردگی، رنج و درد از بی‌فایدگی را، بر سر جامعه‌مان آوار کردیم. در حالی که تمام نیاز به کارمان بر زمین مانده و نیروی کارمان توان رفع نیاز را ندارد. مجمع با هیئت مدیره‌ای قوی، کاربلد و مؤثر بر آن است که فرد به فرد و گروه به گروه طی یک برنامه محاسباتی مدون علمی کوتاه‌ مدت، میان مدت و بلند مدت به کاهش این معزل بزرگ و افزایش توان اشتغال و مهارت بپردازد تا بتواند هرم نیروی انسانی وارونه کشورمان را به حالت استاندارد هر کشور نزدیک و نزدیک‌تر کند.
به امید آن روز

تاریخچه مجمع

  • خرداد ۱۳۹۰

    تاسیس مجمع خیرین فنی حرفه ای کشور

  • تیر ۱۳۹۲

    تفاهم نامه ملل متحد

  • ---

    ----

مشتریان ما

مشتریان ما

بیایید هم اکنون جلسه آزمایشی رایگان شما را رزرو کنیم

جلسه آزمایشی رایگان خود را رزرو کنید و اولین قدم های خود را بردارید برای رسیدن به اهداف فرزند خود