پخش زنده – سومین گردهمایی کشوری خیر موثر – چهره ارغوانی